Wniosek o przystąpienie do programu Klasa Akademicka SGH (rok szkolny 2024/2025)

Formularz jest otwarty.

I. Dane dotyczące szkoły

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie Klasa Akademicka SGH.

Deklaracja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich odnosi się do danych szkoły. Po wypełnieniu części pierwszej zostaniecie Państwo przekierowani do części drugiej, dotyczącej klasy/klas, której/których dotyczy wniosek o objęcie patronatem programu.

 

Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
E-mail szkoły:
E-mail alternatywny:
W przypadku konieczności zawarcia umowy z organem prowadzącym szkołę proszę o podanie: pełnej nazwy organu prowadzącego szkołę:
Krótka autoprezentacja Szkoły ubiegającej się o patronat:
Proponowany plan promocji współpracy z SGH (strona www, ulotki, inne informacje):
Informacja na temat innych patronatów w Szkole:
Doświadczenia we współpracy Szkoły z innymi uczelniami (zakres współpracy):
Charakterystyka szczególnych przedsięwzięć, które Szkoła chciałaby podjąć w ramach współpracy (oczekiwania i zapotrzebowania):
Inne informacje:

Dotyczy szkół, które brały udział w którejkolwiek edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Prosimy o opisanie, w których edycjach Olimpiady Przedsiębiorczości (ewentualnie roku szkolnym) uczniowie Państwa szkoły brali udział, ze wskazaniem sukcesów: