Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Po zdrowie" pt. „Moc ruchu”, podczas którego będziemy rozmawiali o tym, jak dzięki właściwej diecie i odpowiedniemu rodzajowi aktywności fizycznej zapobiegać schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, a także jak je diagnozować i leczyć.

Termin: 16 maja 2019 r. godz. 16.15–18.40

Miejsce: SGH, al. Niepodległości 162, budynek A, aula A

 

Imię:

Nazwisko:

Płeć:

Adres poczty elektronicznej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu rejestracji udziału w spotkaniu organizowanym przez Forum Kobiet SGH.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie mojego wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Forum Kobiet SGH.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wymieniony w zgłoszeniu informacji związanych z działalnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Forum Kobiet SGH, publikacji wizerunku (zdjęć) w celach informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Forum, w celu wysyłania w przyszłości informacji związanych z działalnością SGH, w celu udziału w badaniach ewaluacyjnych.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

5. Odbiorcy danych W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Czas przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

9. Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.